İdare Hukuku

• Kamu İhale Hukuku.Rekabet Hukuku.

• Telekomünikasyon Hukuku. 

• Enerji Hukuku. 

• RTÜK kararları ile ilgili iptal davaları.

• Kamu Personel Hukuku ile ilgili davalar.

• Eğitim Hukuk ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan uyuşmazlıklar.

• Atama, tayin, disiplin/ceza soruşturmaları ve cezalarına ilişkin süreç yönetimleri ve davalar.

Kamu Kurumları aleyhine açılan iptal davaları ile maddi ve manevi tazminat istemli “tam yargı” davaları.

Ticaret Hukuku

• Limited ve Anonim Şirketler ile ilgili tüm davalar.

• Şirket kurma, şirket birleşmeleri ve hisse devirleriyle ilgili süreç yönetimleri.

Borçlar, Sözleşmeler ve Miras Hukuku

• Borçlar Kanunu eksenli alacak ve tazminat davaları ile sözleşme yönetimi.

İş Hukuku

• Bireysel ve Toplu İş Hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

Sağlık Hukuku

• Hekimin idari, hukuki ve cezai sorumluluğuna ilişkin davalar.

• Hasta hakları ile ilgili ceza ve tazminat davaları.

• İlaç hukuku.

• Medikal malzeme ve cihazlara ilişkin dava ve sözleşmeler.

Aile Hukuku

• Boşanma, nafaka, katkı payı ve mal paylaşımı davaları.

İmar, İnşaat, Taşınmaz ve Tahkim Hukuku

• İmar Mevzuatı ile eser sözleşmelerinden doğan davalar; iç ve dış tahkim davaları.

Tazminat, Sigorta ve Sorumluluk Hukuku

• Bedensel zararlar ve ölüm nedeniyle oluşan maddi/manevi tazminat davaları ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle meydana gelen manevi zararlara ilişkin davalar.

Ceza Hukuku

• Uluslar arası suçlar, kişilere karşı işlenen suçlar ve topluma karşı işlenen suçlarla ilgili davalarda savunma ve müşteki temsili.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurular

• Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak başvurular ile ilgili danışmanlık ve süreç yönetimler.

Yeni ve Değişken Alanlar

• İşyerinde psikolojik/duygusal şiddet ve yıldırmadan (Mobbing) doğan dava ve süreçler.

• Biyoteknoloji Hukuku.

• GDO düzenlemeleri.

• KBRN-E Hukuku.